شرکت گرانش راه و ساختمان
طراحی معماری و شهرسازی و محاسبات و نظارت فنی و اجرای تمام یا قسمتی از کلیه کارهای ساختمانی، راهسازی، تأسیساتی، صنعتی و کشاورزی
طراحی معماری و شهرسازی و محاسبات و نظارت فنی و اجرای تمام یا قسمتی از کلیه کارهای ساختمانی، راهسازی، تأسیساتی، صنعتی و کشاورزی
تأسیس ۱۳۶۷